Радиоклубовете – място за патриотично възпитание на младежта

На 11 март т. г. във Велико Търно­во се състоя отчетно изборната кон­ференция иа радиоклубовете от окръга. Присъствуваха представители на Ок­ръжния и Градския комитет на Ком­сомола и много радиолюбители.

Отчетно-изборната кон­ференция иа радиоклубовете от Великотърновски окръг.

Отчетно-изборната кон­ференция иа радиоклубовете от Великотърновски окръг.

В доклада си секретарят на окръж­ния радиоклуб Иван Попов направи равносметка на дейността на клубове­те през отчетния период, като подчер­та повишената им активност по военно-патриотичното възпитание на младежта.
Continue reading

LZ3AI & LZ2PS

LZ3AI (LZ2F266) and LZ2PS (LZ2F166) at HOBBY RADIO EXPO 2009 in Kazanlak.

LZ3AI (LZ2F266) and LZ2PS (LZ2F166) at HOBBY RADIO EXPO 2009 in Kazanlak.

Anton Ivanov (LZ3AI, LZ2F266) with his teacher Stefan Getsov (LZ2PS, LZ2F166).

LZ3AI (LZ2F266) и LZ2PS (LZ2F166) на HOBBY RADIO EXPO 2009 в Казанлък

LZ3AI (LZ2F266) и LZ2PS (LZ2F166) на HOBBY RADIO EXPO 2009 в Казанлък

Антон Иванов (LZ3AI, LZ2F266) със своя учител Стефан Гецов (LZ2PS, LZ2F166).

Великият откривател и неговото изобретение

From „Calling all“ – a book-essay about Tarnovo HAM club with author Sevar Zagorchinov

„Calling all“ – a book-essay about Tarnovo HAM club

Village priest of Turin Mine (now city Krasnoturinsk) in northern Urals at all did not suspect that the little creature that he was born on March 16, 1859, will become one of the greatest inventors. Not suspected when little Sasha hours leafing through the yellowed pages of „The History of shipwrecks “ or when excited, bright-eyed, returns from the local metallurgical plant, spent long between machines. No. priest seen in the person of his son only successor of his title and so I enrolled in seminary Perm.

Из „Викам всички“ – книга-очерк за Търновския радиоклюб, автор Севар Загорчинов

„Викам всички“ – книга-очерк за Търновския радиоклюб

Селският свещеник на Турински Рудник (сега град Краснотуринск) в Северен Урал ни най-малко не е подозирал, че дребното същество, което му се ражда на 16 март 1859 г., ще стане един от най-великите изобретатели. Не го е подозирал и когато малкият Саша с часове прелиствал пожълтелите страници на „История на корабокрушенията“, нито когато развълнуван, със светнали очи, се връщал от местния металургически завод, прекарал дълго между машините. Не, свещеникът виждал в лицето на сина си само приемник на неговото звание и затова го записал в Пермската семинария.
Continue reading