Радиоклубовете – място за патриотично възпитание на младежта

На 11 март т. г. във Велико Търно­во се състоя отчетно изборната кон­ференция иа радиоклубовете от окръга. Присъствуваха представители на Ок­ръжния и Градския комитет на Ком­сомола и много радиолюбители.

Отчетно-изборната кон­ференция иа радиоклубовете от Великотърновски окръг.

Отчетно-изборната кон­ференция иа радиоклубовете от Великотърновски окръг.

В доклада си секретарят на окръж­ния радиоклуб Иван Попов направи равносметка на дейността на клубове­те през отчетния период, като подчер­та повишената им активност по военно-патриотичното възпитание на младежта.

Сега в различните учебни звена на радиоклубовете се обучават 650 младе­жи и девойки, като иад 200 от тях ре­довно участвуват в окръжните и град­ските състезание Подобрява се каче­ството на учебната работа, обогатява се материалната база, повишава се квалификацията на ръководителите иа учебните групи, на треньорите н съдиите. През изминалата година осо­бено много се е увеличил броят на младежите-радиоконструктори, което се дължи не само на естествения им интерес към тази дисциплина, но и на добрата материална база на радиоклу­бовете.
За подобряване на учебно-възпитателната работа сред пионеряте през изминалата година бе организиран пионерски лагер-школа по радиоподготовка, в който участвуваха 53 пио­нери от различни селища на окръга. По време на лагера те водиха занятия по радиотелеграфия, радиоконструкторство, радиозасичане и радиовръзки. Първият в страната пионерски лагер от подобен род недвусмислено показа, че пътят за обучение и пропагандиране на учебните форми е резултатен и пра­вилен.
През отчетния период постигна най-високи успехи н състезателната дейност на операторският колектив на окръжния радиоклуб, който се класира на I място в републиканския УКВ шампио­нат, а м. с. Иван Попов, м. с. Николай Писаров и к. м. с. Димитър Райков бяха включени в листата на най-добри­те спортисти на страната за 1970 го­дина.
Великотърновските конструктори се представиха отлично на III и IV прег­лед на ТНТМ в Пловдив. За своите приемо-предаватели Иван Попов и Ки­рил Дръндаров получиха златни знач­ки и диплом, а конструкторският ко­лектив бе класиран на I място за раз­работената от него SSB радиостанция. Дейността на конструкторската секция не спира дотук. В резултат на систе­мна и упорита дейност бе разработен и конструиран предавател за радиозасичане на 3,5 MHz с автоматично управ­ление; в процес на разработка са приемник и предавател на 144 MHz за масово повторение от радиоклубовете от окръга и др.
Наред с тези положителни резулта­ти конференцията констатира редица слабости и все още нерешени проблеми в дейността на радиоклубовете. Идейно-възиитателната работа все още е бедна на форми и съдържание; от­делни прояви и мероприятия не отго­варят иа изискванията, поставени от XI конгрес на ДКМС по военно-патриотичното възпитание на младеж­та; радиодисциплините все още не се пропагандират достатъчно и невинаги достигат до комсомолските организа­ции и дружества в училищата и пред­приятията, поради което е недостатъч­на и организационната помощ, която комитетите на Комсомола оказват за подготовката иа учебната година в радиоклубовете; съществува голямо текучество в учебните грути, което спъва и принизява качеството на учеб­ната работа; в спортно-сьстезателната дейност все още са рядкост високите спортни постижения, което говори за незадоволителна треньорска работа.
Заслужават внимание и любителски­те радиостанции в окръга. За по-голя­мата част от младежите те са оная притегателна сила, която ги води в радиоклуба, свързва ги с неговия жи­вот и задачи. За съжаление някои ко­митети явно подцениха тази тяхна ро­ля. През изминалата година радиостан­циите в окръга не работеха активно, а някои от тях бяха почти в QRT. То­ва доведе до схематични и „сухи“ за­нимания по радиотелеграфия и намали интереса иа младежите към тази ина­че интересна дисциплина. И все пак това е само едната страна на въпроса. Не можем да отминем и факта, че много станции не разполагат с необходимото количество QLS картички, със съвременна апаратура и добри оператори.

Важен проблем в дейността на ра­диоклубовете е и радиомногобоят, който на практика обединява почти всички учебни дисциплини. Не бива да се забравя, че скоростното прие­мане и предаване, обменът на ра­диограми и движението по азимут ле­жат в основата на бъдещия военен радист. Ето защо е необходимо пълно­ценно да се използува материалната база на клубовете и да се търси съ­действието на военните поделения по места.
Учебната работа на окръжния ра­диоклуб чувствително ще бъде подо­брена след построяването на новата сграда и спортния комплекс по радиодисциплините.
Конференцията прие решения по идейно-вьзпнтателната работа, военно-патриотичното възпитание, учебната и спортно-състезателната дейност и за подобряване на пропагандата и агита­цията. Участниците в конференцията избраха с пълно болшинство нов клу­бен съвет и делегати за републикан­ската конференция в София.

Йордан М. Гайдаров

Tagged . Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.