Радиоклубовете – място за патриотично възпитание на младежта

Отчетно-изборна конференция на радиоклубовете във Великотърновски окръг през 1972 година.

Отчетно-изборна конференция на радиоклубовете във Великотърновски окръг през 1972 година.

На 11 март т. г. във Велико Търново се състоя отчетно изборната конференция на радиоклубовете от окръга. Присъстваха представители на Окръжния и Градския комитет на Комсомола и много радиолюбители.

В доклада си секретарят на окръжния радиоклуб Иван Попов направи равносметка на дейността на клубовете през отчетния период, като подчерта повишената им активност по военно-патриотичното възпитание на младежта.

Сега в различните учебни звена на радиоклубовете се обучават 650 младежи и девойки, като над 200 от тях редовно участват в окръжните и град­ските състезание Подобрява се каче­ството на учебната работа, обогатява се материалната база, повишава се квалификацията на ръководителите на учебните групи, на треньорите н съдиите. През изминалата година осо­бено много се е увеличил броят на младежите-радиоконструктори, което се дължи не само на естествения им интерес към тази дисциплина, но и на добрата материална база на радиоклу­бовете.

За подобряване на учебно-възпитателната работа сред пионерите през изминалата година бе организиран пионерски лагер-школа по радиоподготовка, в който участваха 53 пионери от различни селища на окръга. По време на лагера те водиха занятия по радиотелеграфия, радиоконструкторство, радиозасичане и радиовръзки. Първият в страната пионерски лагер от подобен род недвусмислено показа, че пътят за обучение и пропагандиране на учебните форми е резултатен и пра­вилен.

През отчетния период постигна най-високи успехи н състезателната дейност на операторският колектив на окръжния радиоклуб, който се класира на I място в републиканския УКВ шампио­нат, а м. с. Иван Попов, м. с. Николай Писаров и к. м. с. Димитър Райков бяха включени в листата на най-добрите спортисти на страната за 1970 го­дина.

Великотърновските конструктори се представиха отлично на III и IV прег­лед на ТНТМ в Пловдив. За своите приемо-предаватели Иван Попов и Кирил Дръндаров получиха златни знач­ки и диплом, а конструкторският ко­лектив бе класиран на I място за раз­работената от него SSB радиостанция. Дейността на конструкторската секция не спира дотук. В резултат на системна и упорита дейност бе разработен и конструиран предавател за радиозасичане на 3,5 MHz с автоматично управление; в процес на разработка са приемник и предавател на 144 MHz за масово повторение от радиоклубовете от окръга и др.

Наред с тези положителни резулта­ти конференцията констатира редица слабости и все още нерешени проблеми в дейността на радиоклубовете. Идейно-възпитателната работа все още е бедна на форми и съдържание; отделни прояви и мероприятия не отговарят на изискванията, поставени от XI конгрес на ДКМС по военно-патриотичното възпитание на младежта; радиодисциплините все още не се пропагандират достатъчно и невинаги достигат до комсомолските организа­ции и дружества в училищата и пред­приятията, поради което е недостатъч­на и организационната помощ, която комитетите на Комсомола оказват за подготовката на учебната година в радиоклубовете; съществува голямо текучество в учебните групи, което спъва и принизява качеството на учеб­ната работа; в спортно-състезателната дейност все още са рядкост високите спортни постижения, което говори за незадоволителна треньорска работа.

Заслужават внимание и любителски­те радиостанции в окръга. За по-голямата част от младежите те са оная притегателна сила, която ги води в радиоклуба, свързва ги с неговия живот и задачи. За съжаление някои комитети явно подцениха тази тяхна роля. През изминалата година радиостанциите в окръга не работеха активно, а някои от тях бяха почти в QRT. Това доведе до схематични и „сухи“ занимания по радиотелеграфия и намали интереса на младежите към тази иначе интересна дисциплина. И все пак това е само едната страна на въпроса. Не можем да отминем и факта, че много станции не разполагат с необходимото количество QLS картички, със съвременна апаратура и добри оператори.

Важен проблем в дейността на ра­диоклубовете е и радиомногобоят, който на практика обединява почти всички учебни дисциплини. Не бива да се забравя, че скоростното приемане и предаване, обменът на ра­диограми и движението по азимут ле­жат в основата на бъдещия военен радист. Ето защо е необходимо пълно­ценно да се използва материалната база на клубовете и да се търси съдействието на военните поделения по места.

Учебната работа на окръжния ра­диоклуб чувствително ще бъде подо­брена след построяването на новата сграда и спортния комплекс по радиодисциплините.

Конференцията прие решения по идейно-възпитателната работа, военно-патриотичното възпитание, учебната и спортно-състезателната дейност и за подобряване на пропагандата и агитацията. Участниците в конференцията избраха с пълно болшинство нов клубен съвет и делегати за републиканската конференция в София.

Йордан М. Гайдаров

Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *